Python Horizontal Bar Chart - Horizontal Bar Chart Matplotlib 3 1 1 Documentation